Personuppgiftspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Företagsgruppen Mitt i Malmö ska behandla personuppgifter enligt följande riktlinjer som gäller från och med den 7 maj 2018.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund och ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot det företag eller den organisation som du företräder/arbetar inom. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Uppgifterna används för att informera om, marknadsföra och arrangera olika typer av event och aktiviteter som anordnas inom ramen för Företagsgruppen Mitt i Malmö.

Företagsgruppen Mitt i Malmö behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal om medlemskap mellan medlemsföretaget och företagsgruppen. Den rättsliga grunden för behandlingen är således ett berättigat intresse för Företagsgruppen Mitt i Malmö att behandla dina uppgifter i anledning av avtalsrelationen med medlemsföretaget. Företagsgruppen Mitt i Malmö behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. Företagsgruppen Mitt i Malmö behandlar endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras, t.ex. kontaktuppgifter i form av namn, e-mailadress, telefonnummer, titel och eventuella övriga uppgifter som självmant lämnas. Företagsgruppen Mitt i Malmö behandlar uppgifterna i enlighet med vår policy för behandling av personuppgifter som återfinns på vår hemsida http://mittimalmo.se/.

Vi kan också komma att använda uppgifter om dig för att med användning av dina uppgifter informera om produktlanseringar, kampanjer, specialerbjudanden och annan information om aktiviteter, produkter eller tjänster, som vi erbjuder själva eller som våra medlemmar erbjuder och som vi tror kan vara av intresse. Vi kan således komma att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, förutsatt att vi inte fått instruktioner att inte göra det. I den mån medlemsföretaget som du har anknytning till inte har en aktiv relation med oss kommer vi emellertid endast att använda dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till det. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse att kunna ge våra medlemmar information om våra och andra medlemmars aktiviteter, produkter eller tjänster.

Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under kontaktuppgifter ovan eller direkt i våra elektroniska utskick.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Vi behandlar kontaktuppgifter till personer i olika roller i våra medlemsföretag samt till externa samarbetspartners. Exempel på uppgifter vi behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Epostadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger

Förutom genom medlemsföretag eller extern samarbetspartner får vi eventuellt också tillgång till personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi verkar för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina uppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter

Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Företagsgruppen Mitt i Malmö behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Företagsgruppen Mitt i Malmö behandlar och som avser dig.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om Företagsgruppen Mitt i Malmö skulle behandla uppgifterna felaktigt och/eller om rättslig grund skulle saknas.

Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av Företagsgruppen Mitt i Malmös behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Företagsgruppen Mitt i Malmö behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande eller profilering.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål avseende Företagsgruppen Mitt i Malmös behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Ansvar

Företagsgruppen Mitt i Malmö ideell förening, 846002-3768, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.  

Företagsgruppen Mitt i Malmö
Adress: c/o Elite Hotel Esplanade, Mäster Johansgatan 15, 211 22 Malmö
E-post: info@mittimalmo.se