Stadgarna

Stadgar för Företagsgruppen Mitt i Malmö, ideell förening

(gällande fr.o.m. 2017-05-31)

FIRMA

§1

Föreningens firma är Företagsgruppen Mitt i Malmö, ideell förening. 

ÄNDAMÅL

§2

Föreningens har till ändamål att främja medlemsföretagen i Hamnens intresse genom att verka för; 
– etablerande av ett medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av information, erfarenhet och kunnande
– drivande av servicetjänster att kunna gemensamt utnyttjas av medlemmarna
– i frågor av allmän gemensam natur vara kontaktorgan med bl.a. andra företagsgrupper, organisationer, skolor, högskolor, kommunala och statliga myndigheter
– goda villkor för företag och företagande i Malmö
– spridning av positiv information om Malmö och Malmöföretag till omvärlden

STYRELSE, REVISORER, VALBEREDNING

§3

Styrelsen har sitt säte i Malmö. 

§4

Styrelsen består av lägst fyra och högst nio ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter. 

§5

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av hela antalet ordinarie ledamöter är närvarande eller ersatta av närvarande suppleanter. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. 

§6

Föreningen skall ha en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter. 

§7

Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden beträffande styrelsen skall bestämmas så att årligen avgår halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter. 

§8

För utarbetande av förslag till styrelse för nästkommande räkenskapsår skall vid ordinarie föreningsstämma valberedning utses. Valberedningen skall bestå av en eller två ledamöter och en suppleant som väljes för en period av två år. 

§9

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller två av styrelseledamöterna i förening eller den som styrelsen utser.

MEDLEM

§10

Till medlem kan antagas inom föreningens verksamhetsområde etablerat företag eller näringslivsorganisation, som är villig att följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att som medlem bidraga till förverkligande av föreningens ändamål. 

§11

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen till styrelsen. 

§12

Medlem, som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas av föreningen. Utesluten medlem har inte rätt till någon ersättning. 

§13

Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår, under vilket medlem uppsagt sig till utträde eller uteslutits eller annan omständighet, som föranlett avgången inträffat. 

ÅRSAVGIFT

§14

Föreningsstämman beslutar om preliminär årsavgift för kommande räkenskapsår, att erläggas av medlem under det år beslutet avser. Slutlig avgift fastställes vid stämma året efter räkenskapsåret. 

RÄKENSKAPSÅR

§15

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

VINST

§16

Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden efter föreningsstämmans beslut fonderas eller och fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den serviceavgift som de under räkenskapsåret erlagt till förening. 

FÖRENINGSSTÄMMA

§17

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten eller genom e-post. Kallelse skall ske senast två veckor före ordinarie och senast en vecka för extra föreningsstämma. 

§18

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 
1. Stämman öppnas. 
2. Val av ordförande för stämman. 
3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 
4. Val av två justeringsmän. 
5. Fråga om stämman utlyst i behörig ordning. 
6. Fastställande av röstlängd. 
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret. 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Fråga om fastställande av balansräkning. 
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen. 
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna. 
13. Fastställande av slutlig avgift för föregående räkenskapsår. 
14. Fastställande av preliminär avgift för nästkommande räkenskapsår. 
15. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter. 
16. Val av revisorer jämte suppleanter. 
17. Val av valberedning jämte suppleanter. 
18. Övriga ärenden som hänskjutits till stämman. 

Vid extra föreningsstämma får andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen. 

§19

Ordinarie föreningsstämma hålls inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. 

§20

Medlem som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att göra skriftlig framställan därom till styrelsen senast två veckor före stämman. 

§21

Röstberättigad vid föreningsstämma är medlem. Varje medlemsföretag och organisation har en röst. 

§22

Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det får behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras minst en tjugondel av föreningens medlemmar, dock minst fem medlemmar. 

STADGEÄNDRING

§23

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar. 

UPPLÖSNING

§24

Vid föreningens upplösande skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna. 

TVISTER

§25

Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljeman enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Malmö. 

LAGEN

§26

I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.